PIEKARSKIE BRACTWO KALWARYJSKIE

2017 logo bractwa mini

Piekarskie Bractwo Kalwaryjskie zostało powołane do istnienia 25 listopada 2017 roku na mocy dekretu ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca jako stowarzyszenie osób duchownych i świeckich, pragnących w szczególny sposób kultywować nabożeństwo Męki Pańskiej, zwłaszcza poprzez przygotowanie i uczestnictwo w „Chwalebnym Misterium Męki Pańskiej na Piekarskiej Kalwarii” oraz udział w innych znaczących wydarzeniach mających miejsce na Kalwaryjskim Wzgórzu w Piekarach Śląskich i szeroko rozumianej działalności apostolskiej przy Parafii Imienia NMP i Św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich – Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej.

Celem Bractwa jest wspomaganie ludzi w kształtowaniu dojrzałej wiary i osobowości w duchu chrześcijańskim oraz szerzenie misji miłości wyrażającej się w poszanowaniu godności osoby ludzkiej budowaniu więzi braterskich, w szczególności poprzez przygotowanie i uczestnictwo w nabożeństwach o charakterze pasyjnym.

Członkowie Bractwa są obowiązani do podejmowania działań na rzecz zachowania religijnego charakteru Piekarskiej Kalwarii oraz propagowania pobożności pasyjnej, w szczególności poprzez zaangażowanie na rzecz rozpowszechniania lub osobisty udział w nabożeństwie do Męki Pańskiej, zwanym „Chwalebnym Misterium Męki Pańskiej na Piekarskiej Kalwarii”.

Do zadań Bractwa należy:

1) propagowanie pobożności i hierarchii wartości, zgodnych z nauką Kościoła Katolickiego,
2) propagowanie wzorców służących wszechstronnemu rozwojowi osoby ludzkiej w duchu Katolickiej Nauki Społecznej,
3) kształtowanie chrześcijańskich postaw i zachowań wobec innych ludzi i instytucji życia społecznego, politycznego i gospodarczego,
4) praca edukacyjna, oświatowa i opiekuńczo-wychowawcza wśród młodzieży i dorosłych,
5) zabieganie o poszanowanie wartości chrześcijańskich przez władze publiczne,
6) podejmowanie inicjatyw społecznych dla osiągnięcia celów Bractwa,
7) dbałość o zachowanie dziedzictwa religijnego, kulturowego i architektonicznego Piekarskiej Kalwarii.

Bractwo realizuje swoje cele i zadania poprzez:
1) podejmowanie inicjatyw i akcji o charakterze religijnym,
2) udział w nabożeństwach i przedstawieniach o charakterze religijnym,
3) działalność kulturalną i artystyczną,
4) organizowanie spotkań, wykładów i konferencji,
5) podejmowanie działań propagujących publicznie system wartości i nauczanie Kościoła Katolickiego,
6) prowadzenie prac i działań w zakresie ochrony zabytków i ochrony dziedzictwa architektonicznego na Kalwaryjskim Wzgórzu w Piekarach Śląskich,
7) współdziałanie z innymi organizacjami o podobnych celach i zadaniach.

Członkiem zwyczajnym może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej wyznania rzymskokatolickiego, który ukończył 16 rok życia i deklaruje gotowość realizowania celów i zadań Bractwa.

Osoba, która formalnym aktem zgłosiła chęć członkostwa w Bractwie (złożyła deklarację członkowską), zobowiązuje się do udziału w formacji duchowej zwanej nowicjatem (1 rok). Odpowiedzialnym za formację jest Moderator Bractwa, który po odbyciu przez kandydata nowicjatu przedstawia Kapitule opinię w sprawie jego przyjęcia do Bractwa.

Przyjęcie do Bractwa następuje po odbyciu nowicjatu i stwierdzeniu zdatności kandydata, o czym jest on powiadomiony przez Sekretarza Bractwa. Po przyjęciu do Bractwa, członkowie składają przyrzeczenia wobec Kapituły oraz Moderatora Bractwa. Rotę przyrzeczenia określa Kapituła w uzgodnieniu z Moderatorem Bractwa.

Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego udziału w wyborach do wszystkich władz Bractwa,

2) udziału w pracach Bractwa,

3) występowania z wnioskami do władz Bractwa we wszystkich sprawach będących przedmiotem działania Bractwa oraz w jego sprawach organizacyjnych,

4) dostępu do informacji o działaniach podejmowanych przez władze Bractwa,

5) korzystania z urządzeń i pomocy Bractwa.

 

Członek zwyczajny ma obowiązek:

1) realizować cele i zadania Bractwa,

2) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Bractwa,

3) dbać o dobre imię i majątek Bractwa.

 

Władzami Bractwa są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany Kapitułą,

3) Komisja Rewizyjna, zwana Kwesturą.

 

Kapituła jest organem wykonawczym Bractwa i kieruje jego bieżącą działalnością.

1. Kapituła w liczbie 5-10 członków (w tym Superior), wybierana jest przez Walne Zebranie Członków spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami zwyczajnymi Bractwa. Liczbę członków Kapituły w danej kadencji ustala Walne Zebranie przed przystąpieniem do wyborów.

2. Kapituła wybiera spośród siebie jednego lub dwóch Zastępców Superiora, Skrybę, Prokuratora i Promotora.

3. Podstawową formą pracy Kapituły jest odbywanie posiedzeń.

4. Kapituła podejmuje uchwały na posiedzeniach. Odbycie i przebieg posiedzenia Kapituły nie wymaga sporządzenia protokołu, jeżeli Kapituła nie podejmuje uchwał.

5. Kapituła podejmuje uchwały większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków.

6. Do reprezentowania Bractwa umocowani są łącznie dwaj członkowie Kapituły, w tym Superior lub jeden z jego zastępców.

 

Herbem Bractwa są dwie wieże Piekarskiej Bazyliki oraz krzyż jerozolimski wpisane w owal o błękitnym tle.

1. Sztandarem Bractwa jest Krzyż Pasyjny, w którym umieszczone zostały relikwie skały Golgoty z Ziemi Świętej.

2. Osobistym znakiem przynależności do Bractwa jest medalik (krzyżyk jerozolimski) noszony dobrowolnie, zawsze jednak zakładany podczas uroczystości Bractwa oraz innych uroczystości kościelnych z udziałem członków Bractwa.

3. Medalik (krzyżyk jerozolimski) przyjmuje się z rąk Moderatora Bractwa w dniu składanych przyrzeczeń.

 

Dniem patronalnym Bractwa jest Święto Podwyższenia Krzyża Świętego obchodzone dnia 14. września każdego roku. Szczególnymi dniami są również Niedziela Palmowa, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Uroczystość Wniebowzięcia NMP oraz Uroczystość Matki Bożej Piekarskiej obchodzona dnia 12. września.

 

 

.      Członek zwyczajny ma prawo do:

1)      czynnego i biernego udziału w wyborach do wszystkich władz Bractwa,

2)      udziału w pracach Bractwa,

3)      występowania z wnioskami do władz Bractwa we wszystkich sprawach będących przedmiotem działania Bractwa oraz w jego sprawach organizacyjnych,

4)      dostępu do informacji o działaniach podejmowanych przez władze Bractwa,

5)      korzystania z urządzeń i pomocy Bractwa.

2.      Członek zwyczajny ma obowiązek:

1)      realizować cele i zadania Bractwa,

2)      przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Bractwa,

3)      dbać o dobre imię i majątek Bractwa.

Copyright Bazylika Piekary © All Rights Reserved.